RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokum Nieruchomości Elżbieta Stawosz z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Mała 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, NIP: 8711690492 (dalej: „Podmiot”).

 1. Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Podmiot oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, należy kontaktować się z Podmiotem pod nr telefonu: 609 957 476, 501 101 739 na adres email: biuro@lokumnieruchomosci.com.pl lub pisemnie na adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Mała 4, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

Podstawa przetwarzania:

 • Zawarcie i realizacja umowy
 • Umowa
 • Marketingu, w tym marketingu bezpośredniego, w przypadku wyrażenia uprzedniej dobrowolnej zgody
 • niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu,  uzasadnionym interesem Podmiotu jest prowadzenie marketingu, w tym marketingu bezpośredniego świadczonych usług,
 • w celach archiwalnych
 • niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu; uzasadnionym interesem Podmiotu jest  zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
 • realizacja obowiązku prawnego tj. gromadzenia i przechowywania dokumentów księgowych - stosownie do przepisów art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej, podatnicy przechowują księgi podatkowe i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (por. art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej).
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową
 • niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu; uzasadnionym interesem Podmiotu jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń

4. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Podmiot.

 • Podstawowe dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe, wymagane do prawidłowej realizacji zawieranych umów oraz do wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa.

5. Odbiorcy danych

 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z Podmiotem lub osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej, przy czym w celach marketingowych, jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Podmiotu m.in. podmiotom hostingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom księgowym, podmiotom prawniczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Podmiotem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisu.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Co do zasady zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach trzecich tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Jeżeli zebrane dane osobowe będą przekazywane do kraju trzeciego, nastąpi to w drodze wyjątku w szczególnych sytuacjach, gdy podstawą przekazania jest Pana/ Pani wyraźna zgoda, albo przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między Panem/Panią a Podmiotem lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Pani / Pana żądanie, albo przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w Pani / Pana interesie między Podmiotem a inną osobą fizyczną lub prawną, albo przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

7. Okres przez który dane będą przechowywane

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Tam, gdzie Podmiot przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli Podmiot przetwarza dane osobowe w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych osobowych - w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

 1. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe nie zostały nam przekazane bezpośrednio od Pani/Pana, oznacza to, że Podmiot uzyskał je ze źródeł publicznie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego).

 2. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy przez Podmiot. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 3. Podmiot nie podejmuje wiążących decyzji wywołujących skutki prawne ani nie przetwarza Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem